4 sierpnia 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zawiadomienie o XX sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 4.08.2020 r.

Sobótka, 28.07.2020 r.

RSS.0002.20.2020

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)

z w o ł u j ę

20 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 czerwca do 17 lipca 2020 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Będkowice.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Garncarsko.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kryształowice.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Księginice Małe.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kunów.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Michałowice.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirosławice.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nasławice.
 15. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Okulice.
 16. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olbrachtowice.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przemiłów.
 18. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Przezdrowice.
 19. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ręków.
 20. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Rogów Sobócki.
 21. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siedlakowice.
 22. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stary Zamek.
 23. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strachów.
 24. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzegomiany.
 25. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowice.
 26. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sulistrowiczki.
 27. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Świątniki.
 28. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wojnarowice.
 29. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żerzuszyce.
 30. Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 32. Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka.
 33. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sobótka”.
 34. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2024.
 35. Uchwała w sprawie rozpatrzenia protestu w sprawie nieważności wyborów na sołtysa wsi Sulistrowiczki przeprowadzonych w dniu 15.07.2020 r.  
 36. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
 37. Wolne wnioski i informacje.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowania niezbędnego dystansu społecznego ilość miejsc dla osób z publiczności jest ograniczona.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa