21 kwietnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

ZAWIADOMIENIE O XVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE W DNIU 28.04.2020 R.

Sobótka, 21.04.2020 r.

BR.0002.16.2020

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

16 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce (z dopuszczeniem możliwości udziału Radnych w sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 lutego  2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 lutego do 13 marca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 marca do 10 kwietnia
  2020 r.
 5. Uchwała w sprawie przejęcia przez Burmistrza MiG Sobótka zadania zarządzania odcinkami publicznych dróg powiatowych nr 2075D (m. Świątniki i Przezdrowice) i 2028D (m. Rogów Sobócki) w zakresie pełnienia funkcji inwestora.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025.
 8. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2020 r.
 9. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany wszystkich statutów sołectw Gminy Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzegomiany.
 12. Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Sobótka.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku
  z wystąpieniem stanu epidemii.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania ZGKiM „Ślęża”.
 17. Wolne wnioski i informacje.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja obędzie się bez udziału publiczności.

Udział Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządów Osiedlowych zostaje ograniczony do śledzenia transmisji obrad sesji online.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa