23 czerwca 2020
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26.06.2020 r.

Sobótka, 18.06.2020 r.

RSS.0002.19.2020

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)

z w o ł u j ę

19 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 maja 2020 r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 8 czerwca 2020 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 maja do 12 czerwca 2020 r.
 5. Raport o stanie Gminy Sobótka za rok 2019.
 6. Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza MiG Sobótka.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
 10. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok.
 11. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 61 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 38 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu targowiska gminnego w Sobótce w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienionego Zarządzeniem nr 45 Burmistrza MiG Sobótka z dnia 4 maja 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 54 z dnia 13 maja 2020 r.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Sobótka”.
 14. Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”.
 16. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2020 r.
 17. Wolne wnioski i informacje.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Ograniczenie to nie dotyczy mieszkańców, którzy zgodnie z art.28aa ust. 6-8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożą Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenie informujące o chęci zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie gminy (Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Raport o stanie Gminy” – „Raport o stanie Gminy za 2019 r.”

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa