28 listopada 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Sobótce dnia 28.11.2019 r.

Sobótka, 21.11.2019 r.

BR.0002.12.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

12 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w UMiG sala nr 11,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 października 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 października do
  15 listopada 2019 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat.
 7. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia
  28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/102/19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
 11. Uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich
  i chat grillowych w Gminie Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów.
 15. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice.
 16. Uchwała w sprawie programu współpracy  Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27  lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 18. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.