27 czerwca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Sobótce dnia 27.06.2019 r.

Sobótka, 18.06.2019 r.

BR.0002.8.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506)

zwołuję

8 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w UMiG Sobótka, sala nr 11,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 maja  do 14 czerwca
  2019 r.
 4. Raport o stanie Gminy Sobótka.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka wotum zaufania.
 6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 9. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowiczki.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice.
 15. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olbrachtowice.
 16. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kryształowice.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka.
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Strzegomiany.
 19. Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka.
 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do partnerstwa z Gminą Nový Malín.
 21. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”. Z Raportem o stanie Gminy Sobótka można zapoznać się w BIP UMiG Sobótka pod linkiem: http://bip.sobotka.pl/strony/menu/265.dhtml