5 czerwca 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zawiadomienie o nadzwyczajnej 18 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 8.06.2020 r.

Sobótka, 05.06.2020 r.

RSS.0002.18.2020

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713)na wniosek Burmistrza MiG Sobótka

z w o ł u j ę

nadzwyczajną 18 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata
    2020-2035.
  3. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok.
  4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
    i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I.
  5. Wolne wnioski i informacje.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności i zaproszonych gości.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i  transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez  stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).

5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa.