29 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zawiadomienie o 9 sesji Rady Miejskiej w Sobótce dnia 05.08.2019 r.

Sobótka, 26.07.2019 r.

BR.0002.9.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r.  poz. 506)

z w o ł u j ę

9 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w UMiG Sobótka, sala
Nr 11,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 czerwca 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 czerwca do 19 lipca 2019r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
 6. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 7. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 8. Uchwała w sprawie  zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
  o kandydatach na ławników.
 9. Uchwała w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy).
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka
  w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia
  29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 13. Uchwała w sprawie zmiany statutu samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”.
 14. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.