18 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zawiadomienie o 6 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Sobótka, 17.04.2019 r.

BR.0002.6.2019

Panie, Panowie:

Radni,

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz.506)

z w o ł u j ę

6 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10:30 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. F.Chopina 25, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podziękowania dla Przewodniczących Zarządów Osiedlowych w związku z zakończeniem kadencji oraz powitanie nowych Przewodniczących.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 21 marca 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy).
 8. Uchwała w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą “Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”.
 9. Uchwała w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce.
 10. Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka.
 13. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.
 14. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce “Rada Miejska” – „Projekty uchwał”.