18 października 2018
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 50 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 października 2018r.

Sobótka, 17.10.2018r.

       BR.0002.50.2018

                                                                                                                            Panie, Panowie:

                                                                                                                            Radni

                                                                                                                            Sołtysi,

                                                                                                                            Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

50 ostatnią sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 października 2018r. o godz. 12:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 września 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 września do 12 października 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 11. Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Sobótka.
 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 15. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 16. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 17. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka.
 19. Podziękowania w związku z zakończeniem kadencji 2014-2018.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.