14 marca 2019
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 5 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 21 marca 2019 r.

Sobótka, 14.03.2019 r.

  BR.0002.5.2019

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)


z w o ł u j ę

5 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 21 marca 2019 r. o godz. 10:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podziękowanie dla Państwa Catharina i Cornelis van Doorn za 27-letnią działalność charytatywną na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Sobótka.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2019 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 lutego do 8 marca 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka.
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 10. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.
 11. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 12. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.