19 września 2018
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 49 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2018r.

Sobótka, 19.09.2018r.

       BR.0002.49.2018

                                                                                                           Panie, Panowie:

                                                                                                           Radni

                                                                                                           Sołtysi,

                                                                                                          Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

49 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 września 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 sierpnia 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 20 sierpnia do 14 września 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Sobótka instrumentem płatniczym.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
 10. Uchwała w sprawie statutu Gminy Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2023 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie zmiany mpzp części terenu górniczego „Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka, z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki Zachodnie Ia”.
 13. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 15. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe.
 16. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.