22 sierpnia 2018
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 48 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 sierpnia 2018r.

Sobótka, 22.08.2018r.

       BR.0002.48.2018

                                                                                                            Panie, Panowie:

                                                                                                            Radni

                                                                                                            Sołtysi,

                                                                                                           Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

48 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 sierpnia 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 19 lipca 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 9 lipca do 17 sierpnia 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Uchwała w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Sobótka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.