12 lipca 2018
Monika Marciszyn
Udostępnij

Zawiadomienie o 47 sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Sobótka, 12.07.2018r.

       BR.0002.47.2018

                                                                                                       Panie, Panowie:

                                                                                                       Radni

                                                                                                       Sołtysi,

                                                                                                       Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

47 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 19 lipca 2018r. o godz. 10:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 czerwca 2018r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 czerwca do 6 lipca 2018r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2025.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
  7. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Sobótka.
  8. Uchwała w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie MiG Sobótka.
  9. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Sobótka.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.