21 czerwca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 46 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2018r.

Sobótka, 21.06.2018r.

       BR.0002.46.2018

                                                                                                                                    Panie, Panowie:

                                                                                                                                    Radni

                                                                                                                                     Sołtysi,

                                                                                                                                     Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

46 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 21 maja do 15 czerwca 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady.
 11. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza MiG Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów.
 14. Uchwała w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Sobótka.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.