22 maja 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 45 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2018r.

Sobótka, 22.05.2018r.

       BR.0002.45.2018

                                                                                                                 Panie, Panowie:

                                                                                                                 Radni

                                                                                                                 Sołtysi,

                                                                                                                 Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

45 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2018r. o godz. 11:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 kwietnia do 18 maja 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Garncarsko).
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Sobótka, dla których Gmina Sobótka jest organem rejestrującym, w wysokości innej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 9. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 1/1 AM 6 obręb Górka o powierzchni 1,0775 ha z przeznaczeniem na cele hodowlane.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.