20 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 44 sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Sobótka, 19.04.2018r.

       BR.0002.44.2018

                                                                                                              Panie, Panowie:

                                                                                                              Radni

                                                                                                              Sołtysi,

                                                                                                              Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

44 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11  z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 marca 2018r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 marca do 13 kwietnia 2018r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
  7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego.
  8. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów.
  9. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat działki nr 1/1 AM 6 obręb Górka o powierzchni 1,0775 ha z przeznaczeniem na cele hodowlane.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.