20 marca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r.

Sobótka, 19.03.2018r.

       BR.0002.43.2018

                                                                                                                                Panie, Panowie:

                                                                                                                                Radni

                                                                                                                                Sołtysi,

                                                                                                                                Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

43 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 marca 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 lutego do 16 marca 2018r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 6. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 r.
 7. Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2018.
 9. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 11. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.