20 lutego 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 42 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2018r.

Sobótka, 19.02.2018r.

       BR.0002.42.2018

                                                                                                        Panie, Panowie:

                                                                                                        Radni

                                                                                                        Sołtysi,

                                                                                                        Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

42 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 stycznia 2018r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 stycznia do 16 lutego 2018r.
 5. Sprawozdania Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z prac komisji w 2017r.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 7. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2018 r.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2018r.
 9. Uchwała w sprawie podziału Gminy Sobótka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działki nr 404, 405, 406.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części terenu górniczego „Strzeblów A” położonej na terenie gminy Sobótka z wyłączeniem części objętej mpzp „Pagórki Zachodnie Ia”

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.