23 stycznia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 41 sesji Rady Miejskiej w Sobótce, w dniu 30 stycznia 2018r.

Sobótka, 23.01.2018r.

       BR.0002.41.2018

                                                                                                                                        Panie, Panowie:

                                                                                                                                         Radni

                                                                                                                                         Sołtysi,

                                                                                                                                         Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

41 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2018r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018r.
 5. Sprawozdania Przewodniczących z prac ich komisji w 2017r.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2018 r.
 8. Uchwała w sprawie uchwalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Sobótka.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji Ślężańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce.
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
 14. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego przy ul. Cmentarnej.
 16. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.