21 grudnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 40 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r.

Sobótka, 20.12.2017r.

       BR.0002.40.2017

                                                                                                              Panie, Panowie:

                                                                                                              Radni

                                                                                                              Sołtysi,

                                                                                                              Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

40 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 listopada do 15 grudnia 2017 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018-2021.
 8. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2018 rok.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2018r.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2018.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2018.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2018.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2018-2020”.
 14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mirosławice.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wojnarowice.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.