21 lutego 2019
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 4 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2019r.

Sobótka, 21.02.2019 r.

        BR.0002.4.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.  poz. 994 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

4 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2019r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce przy ul. F.Chopina 25 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podziękowania dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji oraz powitanie nowych sołtysów.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2019r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 stycznia do 15 lutego 2019 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2019.
 8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/72/15 z dnia 11 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miejscowości Księginice Małe i Przemiłów do kategorii dróg gminnych.
 10. Uchwała w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu i zmiany uchwały Nr I/4/18 w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sobótce.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
 13. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.