22 listopada 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 39 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2018r.

Sobótka, 21.11.2017r.

       BR.0002.39.2017

                                                                                                                             Panie, Panowie:

                                                                                                                             Radni

                                                                                                                             Sołtysi,

                                                                                                                            Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875)

z w o ł u j ę

39 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 października 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 października do 10 listopada 2017 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Modra).
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Będkowice.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Księginice Małe.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Stary Zamek.
 11. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Curie Skłodowskiej, Szkoły Podstawowej Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim i Szkoły Podstawowej w Świątnikach w ośmioklasowe Szkoły Podstawowe.
 12. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 15. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 16. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.