23 sierpnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 36 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 sierpnia 2017 roku

Sobótka, 23.08.2017r.

       BR.0002.36.2017

                                                                                                                                                     Panie, Panowie:

                                                                                                                                                     Radni

                                                                                                                                                     Sołtysi,

                                                                                                                                                    Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935)

z w o ł u j ę

 

36 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 sierpnia 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 14 lipca 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 czerwca do 15 sierpnia 2017 r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 7. Uchwała w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie przekazania majątku gminnego po zlikwidowanym Gimnazjum Gminnym
  Piotra Włostowica w Sobótce Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce.
 10. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.