7 lipca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 35 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 14 lipca 2017r.

Sobótka, 07.07.2017r.

       BR.0002.35.2017

                                                                                                                                            Panie, Panowie:

                                                                                                                                            Radni

                                                                                                                                            Sołtysi,

                                                                                                                                           Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935)

z w o ł u j ę

 

35 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 14 lipca 2017r. o godz. 10:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 czerwca 2017r.
  4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
  5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
  6. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sobótka.
  7. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sobótka.
  8. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu MiG Sobótka pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.
  9. Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.