22 czerwca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 34 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 czerwca 2017r.

Sobótka, 21.06.2017r.

       BR.0002.34.2017

                                                                                                                                                     Panie, Panowie:

                                                                                                                                                     Radni

                                                                                                                                                     Sołtysi,

                                                                                                                                                     Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935)

z w o ł u j ę

 

34 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 czerwca 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 maja 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 maja do 14 czerwca 2017r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2017r.
 10. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy (Będkowice).
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowice ul. Bzowa).
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Stary Zamek ul. Wilcza).
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Żarnowa).
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka da terenu położonego w obrębie Rogów Sobócki.
 15. Uchwała w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobótka.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznymi oddziałami przedszkolnymi w tych szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.