22 maja 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 33 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2017r.

Sobótka, 22.05.2017r.

       BR.0002.33.2017

                                                                                                                                                  Panie, Panowie:

                                                                                                                                                  Radni

                                                                                                                                                  Sołtysi,

                                                                                                                                                  Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017r. poz. 730)

z w o ł u j ę

 

33 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 maja 2017r. o godz. 13:00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce (sala gimnastyczna) z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski i komunikaty.
  3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2017r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 kwietnia do 12 maja 2017r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2017 r.
  7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
  8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
  9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany.
  10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzeblów.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.