23 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 31 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 marca 2017r.

Sobótka, 23.03.2017r.

BR.0002.31.2017

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 oraz 1948)

z w o ł u j ę

31 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 marca 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 lutego 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 13 lutego do 17 marca 2017r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 9. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka na rok 2017.
 10. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zasad i kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w Sobótce przy ulicy Cmentarnej.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębach Rogów Sobócki oraz Mirosławice.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sulistrowiczki.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Sobótka.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.