17 lutego 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 30 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2017r.

Sobótka, 17.02.2017r.

        BR.0002.30.2017

                                                                                                      Panie, Panowie:

                                                                                                      Radni

                                                                                                      Sołtysi,

                                                                                                      Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579)

z w o ł u j ę

 

30 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 stycznia 2017r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 stycznia do 10 lutego 2017r.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z prac Komisji w 2016 roku.
 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.
 7. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2017 rok.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2017 rok.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka, ul. Rycerska).
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sulistrowiczki ul. Kwiatu Paproci).
 11. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe przez Gminę Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznymi oddziałami przedszkolnymi w tych szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.
 13. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ulicy Kwiatowej.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków.
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.