23 stycznia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 29 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2017r.

Sobótka, 23.01.2017r.

BR.0002.29.2017

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579)

z w o ł u j ę

29 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 stycznia 2017r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2016r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017r.
 5. Sprawozdania Przewodniczących z prac ich Komisji w 2016 roku.
 6. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadań polegających na budowie chodników przy drogach powiatowych na tereny Gminy Sobótka w ramach programu „Bezpieczna droga” w roku 2017.
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza MiG Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniedbanie Burmistrza MiG Sobótka
 11. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli realizujących etat łączony.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.