21 grudnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 28 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2016r.

Sobótka, 21.12.2016r.

BR.0002.28.2016

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579)

z w o ł u j ę

 

28 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 13:00 w UMiG, sala 11  z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2016r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 21 listopada do 16 grudnia 2016r.
 5. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”.
 6. Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Sobótka na lata 2016-2020.
 7. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2016r.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2017-2020.
 9. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2017 rok.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki, ul. Zachodnia).
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2017 roku.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2017.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Sobótka biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, nauczyciela wspomagającego oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne lub osoby fizyczne.
 17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
  i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe
  o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne w tych szkołach prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.
 19. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.