24 listopada 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 27 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 listopada 2016r.

Sobótka, 22.11.2016r.

        BR.0002.27.2016

                                                                                                      Panie, Panowie:

                                                                                                      Radni

                                                                                                      Sołtysi,

                                                                                                     Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446, poz. 1579)

z w o ł u j ę

 

27 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 listopada 2016r. o godz. 11:00 w UMiG, sala 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i komunikaty.
 3. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 października 2016r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 października do 18 listopada 2016r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Sobótka, ul. Sowia).
 7. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.
 8. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Świątniki w gminie Sobótka.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice Małe na lata 2009-2016.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Księginice Małe na lata 2017-2023.
 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Będkowice na lata 2009-2016.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Będkowice na lata 2017-2023.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.