22 grudnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Zawiadomienie o 26 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 grudnia 2020 r.

Sobótka, 21.12.2020 r.

     RSS.0002.26.2020

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.
poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

26 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F.Chopina 25 w Sobótce (z dopuszczeniem możliwości udziału Radnych i Sołtysów w sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – zdalny tryb obradowania).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 listopada do 11 grudnia 2020r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021-2035.
 7. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2021 roku.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2021.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na lata 2021-2023.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla MiG Sobótka na lata 2021-2023.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2021-2023”.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka.
 16. Wolne wnioski i informacje.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.

 

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

 

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony:  https://sobotka.tv-polska.eu).
 5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa

Zawiadomienie o sesji do pobrania