22 października 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

ZAWIADOMIENIE O 24. SESJI RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W dniu 29 października 2020 r. o godz. 13:00 odbędzie się 24. sesja Rady Miejskiej w Sobótce.

Sobótka, 21.10.2020 r.

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.  poz. 713) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

 

z w o ł u j ę

 

24 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 października 2020 r. o godz. 13:00 w UMiG Sobótka,
Rynek 1 – obrady sesji odbędą się w sposób zdalny.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 września 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 września do 16 października 2020r.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nasławice.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Rogów Sobócki.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego
  w obrębie Rogów Sobócki.
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp gminy Sobótka dla obrębu Garncarsko.
 14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 16. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 17. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 19. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.