21 czerwca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 22 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 czerwca 2016r.

Sobótka, 21.06.2016r.

BR.0002.22.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

22 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2016r.
 3. Zatwierdzenie protokołu z nadzwyczajnej sesji z dnia 13 czerwca 2016r.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 9 maja do 10 czerwca 2016r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 7. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2016r.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2016r.
 9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza MiG Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla której Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego przy ul. Kwiatowej.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla terenu położonego w Sobótce przy
  ul. Garncarskiej.
 13. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Wolne wnioski i komunikaty.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.