21 kwietnia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 19 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2016r.

Sobótka, 21.04.2016r.
BR.0002.19.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.  poz. 446)

z w o ł u j ę

19 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje i zapytania.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 marca 2016r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 marca do 15 kwietnia 2016r.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok.

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016.

7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka –
ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego”.

8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D polegająca na budowie chodników przy
ul. Świdnickiej w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka na odcinkach:
I – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Rubinowej, II – od ul. Bolesława Chrobrego do ul. Słowiańskiej”.

9. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce.

10. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.