22 marca 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 18 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 marca 2016r.

Sobótka, 22.03.2016r.
BR.0002.18.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

18 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 marca 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje i zapytania.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 lutego 2016r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 lutego do 11 marca 2016r.

4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok.

5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (dz. nr 137, obręb Stary Zamek).

6. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016.

7. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.