19 lutego 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 17 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 lutego 2016r.

Sobótka, 19.02.2016r.
BR.0002.17.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

17 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 26 lutego 2016r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje i zapytania.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 2016r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 stycznia do 12 lutego 2016r.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.

5. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Sobótki”

6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2016 rok.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2016 rok.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.

9. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.

10. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.

11. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.

12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótka.

13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice.

14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe.

15. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.