22 stycznia 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 16 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 stycznia 2016r.

Sobótka, 22.01.2016r.
BR.0002.16.2016

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

16 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 stycznia 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Interpelacje i zapytania.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2015r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 grudnia 2015r.  do 15 stycznia 2016r.

4. Sprawozdania Przewodniczących z prac ich komisji.

5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobótka na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.

7. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.

8. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sobótka.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka.

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.

12. Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Sobótka.

13. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu aglomeracji Sobótka.

15. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.