22 grudnia 2015
UMiG Sobótka
Udostępnij

Zawiadomienie o 15 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2015r.

Sobótka, 22.12.2015r.
BR.0002.15.2015

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.  poz. 1515)

z w o ł u j ę

15 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2015r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 listopada do 11 grudnia 2015r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sobótka na 2015 rok.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2016-2020.
 6. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2016 rok.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2016r.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2016.
 11. Uchwała w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 2 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placów zabaw w Gminie Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Sobótka.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych i niepubliczne oddziały przedszkolne na terenie Gminy Sobótka prowadzone przez inne niż Gmina Sobótka osoby prawne i osoby fizyczne.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2015.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stroniewww.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.