23 grudnia 2019
Agata Rekść
Udostępnij

Zawiadomienie o 13 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2019 r.

Sobótka, 20.12.2019 r.

BR.0002.13.2019

Panie, Panowie:
Radni
Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)


z w o ł u j ę

13 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej przy ul. F. Chopina 25, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2025.
 7. Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2020 roku.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia statutów Osiedla Sobótka Centralna i Osiedla Sobótka Zachodnia.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych.
 12. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka.
 13. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka.
 16. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2019/2020.
 17. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Sobótka na rok 2020.
 18. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla MiG Sobótka na rok 2020.
 19. Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy Sobótka ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.
 20. Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”.
 21. Uchwała w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 22. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i uchylenia niektórych uchwał.
 23. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 18 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunku oraz głosu) następuje poprzez rejestrowanie i transmisję oraz udostępnianie obrazu i dźwięku z sesji Rady Miejskiej w Sobótce poprzez stronę BIP Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w serwisie internetowym Polskiej Telewizji Internetowej (adres strony: https://sobotka.tv-polska.eu).
 5. W związku z faktem, iż nagranie stanowi informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wszystkie osoby mające dostęp do Internetu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Osoba fizyczna, która uczestnicząc w obradach nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do anonimizacji swoich danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tego prawa