17 października 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Zawiadomienie o 11 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 października 2019 r.

Sobótka, 16.10.2019 r.

BR.0002.11.2019

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)

z w o ł u j ę

11 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10:00 w UMiG sala nr 11,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 września 2019 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 16 września do
  11 października 2019r.
 4. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.
 7. Uchwała w sprawie wyboru ławników sądowych do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków na kadencję 2020-2023.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sulistrowice.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobótka.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 13. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 14. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 15. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 16. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Michałowice w gminie Sobótka.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Strachów w gminie Sobótka.
 19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Olbrachtowice w gminie Sobótka.
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kryształowice w gminie Sobótka.
 21. Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sobótka ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
  i uchylenia niektórych uchwał.
 22. Wolne wnioski i informacje.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Rada Miejska”- „Projekty uchwał”.