27 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

XXV Sesja Rady Miejskiej w Sobótce.

W piątek 27.11.2020 r., w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy, podczas spotkania online odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej. Radni przystąpili do prac zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 października 2020 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 października do 13 listopada 2020r.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok.
6. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
12. Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka.
13. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat.
14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka.
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana.
16. Wolne wnioski i informacje.
 
Przebieg Sesji Rady Miejskiej dostępny jest pod adresem: XXV Sesji Rady Miejskiej w Sobótce