29 listopada 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

XII sesja Rady Miejskiej w Sobótce

28.11.2019 r. w sali narad i ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka odbyła się XII sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad Radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
 • zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.;
 • wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat;
 • określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • zmiany uchwały nr XXVI/191/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia
 • 28 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • zmiany uchwały nr XI/102/19 Rady Miejskiej z dnia 24 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;
 • wprowadzenia Regulaminu korzystania i udostępniania świetlic wiejskich i chat grillowych w Gminie Sobótka;
 • nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogów Sobócki;
 • nadania nazwy skweru w miejscowości Sobótka;
 • mpzp dla obszaru położonego na terenie miasta Sobótka, obejmującego działki nr 2/1 i 2/2 AM 10 obręb Strzeblów;
 • zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Okulice;
 • programu współpracy  Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok;
 • zmiany uchwały Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27  lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Po obradach, na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej, Burmistrz Mirosław Jarosz złożył kwiaty i podziękowania za miniony rok współpracy z radnymi.