10 kwietnia 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 9 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2019

                                              Sobótka, 05.04.2019

W Y K A Z  Nr 9/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204, poz. 2348, Dz. U. 2019, poz. 270, i poz. 492), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako             dz. nr 243 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 150 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW WR1K/00270921. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 378/1 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 1000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów S-PsIII, Br-PsIII, N; KW 130122. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 1 AM 1, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 1,0000 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV; KW WR1K/00266915/9. Przeznaczenie – rola. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 335 12 34

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.