30 marca 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 9 działek do oddania w użyczenie

Załącznik do Zarządzenia 24/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 24.03.2021 r.

WYKAZ nr 9/21

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W UŻYCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021, poz. 11.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 149 AM 1, obręb Michałowice, powierzchnia użyczenia 15m2, oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów PsIII- pastwiska. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00101351. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony na zieleń parkową urządzoną i częściowo pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową niskiej intensywności.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 131/5 AM 1, obręb Michałowice, powierzchnia użyczenia 10m2, oznaczenie klasy gruntów
w ewidencji gruntów Bi- inne tereny zabudowane. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00100014/2. Przeznaczenie w mpzp – usługi.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.