28 kwietnia 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 8 działek do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 41/2020

Sobótka,24.04.2020

W Y K A Z Nr 8/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2020r., poz.65, 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 417/4 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 16,5311 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII,RIIIa, RIIIb,RIVb, RIVa , KW WR1K/00114416/1 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej oraz usług.

Cena nieruchomości: 4 900 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 417/3 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 6,00 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb,RIVb, RIVa , KW WR1K/00114416/1 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej oraz usług.

Cena nieruchomości: 1 800 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 151 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 2,05ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N- nieuzytki,; KW WR1K/00164867/2. Przeznaczenie w mpzp – Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej oraz usług.

Cena nieruchomości: 615 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka niezabudowana nr 95/2 AM 1, obręb Kryształowice, powierzchnia 0,0662ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: R- grunty orne oraz działka zabudowana nr 95/4 AM 1, obręb Kryształowice, powierzchnia 0,0485ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Br- PsIV- grunty rolne zabudowane , KW nieruchomości WR1K/00247021/6. Przeznaczenie w mpzp – Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej z towarzyszeniem usług.

Cena nieruchomości: 109 000,00zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 3/2020 z dnia 24.02.2020r.