3 kwietnia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 8 do użyczenia

                                                                                                     Załącznik do zarządzenia nr  35 /2019   

Sobótka, 29.03.2019r.

W Y K A Z  Nr   8/2019

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348, Dz.U 2019,poz 270, 492.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 130/1  AM 1,  obręb Sulistrowice, powierzchnia do użyczenia wynosi 4,41 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ws; KW nr WR1K/00094561  . Teren zostanie oddany w użyczenie  w celu zarybienia
 i prowadzenia działalności wędkarskiej.