14 kwietnia 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 7 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 36/2020

Sobótka,09.04.2020

W Y K A Z Nr 7/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2020r., poz.65, 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/3 AM 26, obręb Sobótka, powierzchnia 1,4550ha,oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – pastwiska trwałePsVI, orazdz. nr 3/1 AM 26, obręb Sobótka,powierzchnia 0,1500ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – pastwiska trwałePsVI. Działk i objęte księgą wieczystą nr WR1K/00128196/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy wielorodzinnej
z zabudową usługową.

Cena nieruchomości:1 500000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.