11 marca 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 6 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2019

                                              Sobótka, 06.03.2019

W Y K A Z  Nr  6/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. 2019r. poz. 270), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako      dz. nr 772/24 AM-1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia 181m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: dr; KW WR1K/00114070/3. Przeznaczenie w MPZP- tereny zabudowy letniskowej. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 13 500,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta. Do podanej ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.