14 listopada 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 38 nieruchomości do sprzedaży

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 127/2018

Sobótka, 13.11.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  38/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 50, poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, i poz. 1716), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 80/3 AM 14, obręb Sobótka, powierzchnia 150 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bi; KW WR1K/00243907/3. Przeznaczenie w mpzp – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 12 830   zł.

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.